Forretningsorden

 

FORRETNINGSORDEN FOR GRÆNGE BEBOERFORENING.

 

 

 

  1. Formanden indkalder til dagsorden med min. én uges varsel. Det skal for hvert punkt fremgå af dagsordenen, hvad der er til drøftelse og beslutning – der vedlægges evt. uddybende bilag.

     

  2. Punkter, der ønskes medtaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

 

 

 

  1. Sekretæren udarbejder beslutningsreferat fra mødet – referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

 

 

  1. Bestyrelsen træffer alle bindende aftaler – juridisk og økonomisk – på bestyrelsesmøder, dog kan bestyrelsen delegere beslutningskompetencen til én eller flere bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

  1. I ekstraordinære tilfælde kan formanden træffe aftaler uden for et bestyrelsesmøde – aftalen skal forelægges for den samlede bestyrelse på førstkommende møde til endelig beslutning.

 

 

 

  1. Bestyrelsen nedsætter det nødvendige antal arbejdsgrupper, og i hver arbejdsgruppe skal der være min. én bestyrelsesrepræsentant, der varetager tovholderfunktionen.

 

 

 

  1. Alle bestyrelsesmedlemmer får udleveret en hovednøgle til beboerhuset, og kvitterer for denne. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke andre medlemmer af foreningen, der mod kvittering kan få udleveret en nøgle.

 

 

 

 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet 7. april 2014.